Vtipy, vtipné obrázky a černý humor k aktuálnímu dění

Víno bez hranic 2017


Víno bez hranic 2017
Jiří Hiršl
Romen Kubec
František Bojničan
Jaroslav Dostál
Václav Linek
Jiří Novák
Jiří Novák
Jiří Hiršl
Jiří Srna
Vladimír Pavlík
Roman Jurkas
Miloslav Martenek

Třetí narozeniny v životě človíčka, to bývá veliká sláva. S velkým dortem na stole, se třemi zapálenými svíčkami, s usměvavými rodiči a prarodiči a s nezbytnou kupou měkkých i tvrdých dárečků.

Mezinárodní výstava kresleného humoru s názvem " Víno bez hranic " v letošním roce vstupuje do třetího ročníku. Na místo oslavy narozenin proběhne slavnostní vernisáž. To už tak u výstav bývá běžným zvykem. Na místo dortu se svícemi upeče paní Schneiderová medové perníčky, které provoní celou výstavní síň. A na místo usměvavých rodičů a prarodičů, budou se usmívat duchovní otcové akce, pan galerista Standa Schneider a kreslíř a lékař Jirka Srna. A společně s nimi se budou smát i početní návštěvníci vernisáže, při prohlížení humorných kreseb a obrazů inspirovaných vínem a vším, co k němu patří.

Pestrou společnost vystavujících výtvarníků - humoristů z Čech a Moravy ( Jiří Hiršl, Jiří Novák, Miroslav Vostrý, Roman Jurkas,Jiří Srna, Jaroslav Dostál, Roman Steska, Roman Kubec, Miloslav Martenek, Václav Linek, Pavel Hanák, Tomáš Truneček, Roman Kelbich ) tentokrát doprovází kolegové ze Slovenska (Vlado Pavlík, Fero Bojničan ) i kolega z Německa ( Jan Tomaschoff ).

V tomto roce mezi sebou poprvé vítáme jednoho z předních rakouských karikaturistů, Klause Pittera z nedaleké Vídně. Účastí kolegů ze Slovenska, z Německa, i účastí významného rakouského výtvarníka, se začíná naplňovat poslání a myšlenka akce o vzájemném pochopení a porozumění mezi občany různých zemí, mezi výtvarníky a humoristy různé státní příslušnosti..

Už v prvním ročníku, který nesl název " Když dozrávaj bobule " ,se autoři výstavy hrdě hlásili a propagovali myšlenku vzájemného přátelství, pochopení a porozumění mezi občany, mezi vinaři i mezi humoristy z Čech a Rakouska. Výstava se tedy po celou dobu své existence ideově podílí na tvorbě nové kulturní cesty. " Cesty porozumění " mezi Českou republikou a Rakouskem. V širším kontextu je tato akce součástí projektu " Tři Grácie ". Ten se snaží a usiluje o rozšíření kulturního bohatství Lednicko - valtického areálu zejména v okrajových územích, která nejsou součástí památkové zóny a památek UNESCO.

Výstava kresleného humoru o víně a vinařství rozšiřuje unikátním způsobem povědomí občanů o současném výtvarném umění a karikatuře Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska i Německa. Mapuje a divákovi předkládá část kulturní identity středoevropského regionu, napomáhá setkávání mezi obyvateli, mezi výtvarníky, čímž buduje a prohlubuje základní principy porozumění a pochopení. Tato výstava dokonce svým poselstvím opouští prostory renomované galerie a vstupuje do veřejného prostoru. Mezi občany, obyvatele regionu i daleko mimo něj. Oslovuje vtipem, smíchem, a tím pokládá základní kameny a buduje „ Cestu porozumění. " Cestu, která nás učí umění naslouchat druhým, chápat jejich potřeby, chápat identitu jejich, a tím i svoji vlastní.

Zvedám tedy pohár. Zvedám jej jako pozdrav. Jako hold. Tímto přípitkem přeji úspěch výstavě „ Víno bez hranic 2017, správné vykročení po " Cestě porozumění ", obohacení a zviditelnění celému projektu " Tři Grácie ".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Der dritte Geburtstag im Leben des Menschleines ist eine grosse Feier - auf dem Tisch mit drei angezündeten Kerzen mit einer grossen Torte mit lächelnden Eltern und Grosseltern und mit vielen „weichen und harten“ Geschenken.
Die internationale Ausstellung von Cartoons mit dem Namen „Wein ohne Grenzen “ tritt in diesem Jahr ins 3. Jahr.Statt der Geburtstagsfeier findet die feierliche Vernisage statt. Statt einer Torte mit Kerzen bäckt Frau Schneider schmackhafte Lebkuchen, deren Duft den Ausstellungsraum erfüllen. Statt der lächelnden Eltern und Grosseltern lächelt der geistige Väter dieser Ausstellung - Herr Galerist Standa Schneider, sowie Arzt und Karikaturmaler Jirka Srna. Zusammen mit ihnen werden auch die Besucher dieser Vernisage ,bei der Betrachtung der humorvollen Zeichnungen und Bilder lächeln. Diese humorvollen Zeichnungen und Bilder sind von Wein und allem, was zum Wein gehőrt,inspiert.

Diese vielfältige Gesellschaft von Künstlern und Humoristen aus Bőhmen und Mähren begleiten die Kollegen aus der Slowakei (Vlado Pavlík,Fero Bojničan ), und unser Kollege aus Deutschland ( Jan Tomaschoff ) . Zum ersten Mal begrüssen wir in diesem Jahr einen der besten Karikaturisten –Herrn Klaus Pittner aus Wien. Mit der Beteiligung der Kollegen aus der Slowakei, aus Deutschland und auch mit der Teilnahme des wichtigen ősterreichischen Künstlers beginnt die Mission und die Idee dieser Veranstaltung zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern , zwischen Künstlern und Humoristen unterschiedlicher Nationalität sich zu erfüllen

Das erste Jahr der Ausstellung trug den Titel „Wenn Beeren reif werden “ Die Autoren dieser Ausstellung haben die Idee der gegenseitigen Freundschaft, der Verständigung zwischen den Bürgern, zwischen Weinbauern und Humoristen aus der Tschechischen Republik und aus Österreich entstehen lassen. Diese Ausstellung ist auch Teil eines neuen Kulturwegs „Wege der Verständigung“. In einem breiten Kontext ist diese Ausstellung ein Teil des Projektes „Drei Grazien“ Dieses Projekt strebt um die Erweiterung des kulturellen Reichtums des Lednice –Valtice Areals, insbesondere des breiten Gebietes, das zu den Teilen des Schutzgebietes und der UNESCO – Sehens-würdigkeiten gehőrt.
Die Ausstellung des Cartoons –Humor über Wein und Weinbau erweitert auf einzigartige Weise das Bewusstsein der Bürger über zeitgenössische Kunst und Karikaturen aus Bőhmen, Mähren,der Slowakei, Österreich und Deutschland.Diese Ausstellung präsentiert einen bestimmten Teil der kulturellen Identität der mitteleuropäischen Region, als Treffpunkt mit Gesprächen zwischen Bewohnern, zwischen Künstlern . Das alles vertieft die Grundlagen von Verständnis und Verständigung. Diese Ausstellung sogar mit Ihrer Botschaft verlässt den Raum einer renommierten Galerie und tritt in den őffentlichen Raum , unter Bürger ,unter Menschen in der Region und auch überegional. Die &nbs p;Künstler sprechen mit einem Witz, mit einem Lachen an. Das alles ist ein Fundament des Weges der Verständigung . Dieser Weg lehrt uns, den anderen zu verstehen auch ihre Bedürfnisse zu verstehen, und ihre Identität zu begreifen.
Ich erhebe meinen Pokal . Ich hebe diesen Pokal als ein Gruss an alle, mit den Wünschen dass diese Ausstellung ein Erfolg wird.. Es leben diese Projekte –„Weg der Verständigung “ und „Drei Grazien“.
Jirka Srna

Autoři v článku Vladimír Pavlík František Bojničan Jan Tomaschoff Klaus Pitter Stanislav Schneider Jiří Srna Roman Steska Roman Kubec Miloslav Martenek Václav Linek Pavl Hanák Tomáš Truneček Roman Kelbich
So, 25/02/2017 - 12:19
Co na to říkáte?
TOPlist